Árverési és Adatkezelési Szabályzat

Az arveres.charolais.hu Árverési Portál üzemeltetője a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete (MCTE).

 

Az árverés szabályai:

Az árverésen (aukción) kizárólag az vehet részt, aki regisztrál az árverési honlapon, és regisztrációja elfogadásáról e-mail üzenetet kap az Árverési Portáltól. Regisztrálhat, és így az árverésen árverezőként részt vehet minden természetes személy és Magyarországon, vagy az EU-ban bejegyzett jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A regisztrációnál csak saját valós adatok megadása megengedett, büntetőjogi felelősség mellett. A regisztrációval tudomásul veszi az árverési szabályzatot, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.  A Szervező fenntartja a jogot, hogy az Árverésből kizárja azt a személyt, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a személlyel szemben, aki az árverés menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb nem tisztességes úton kíván az árverés során előnyhöz jutni és/vagy más regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg. Az árverésen résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát az árverésen való részvétel során (vagy azt követően) az MCTE-nek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben az adott személyt terheli.

Az aukció kezdete és vége minden árverésre kerülő állatnál látható, az aukció lezárásáig hátra levő időt a visszaszámláló mutatja.

Az ajánlatok megtételére automatikus ajánlattétel módon nyílik lehetőség. Az MCTE megadja a kikiáltási árat, majd a rendszer az MCTE által meghatározott mértékkel – jelen esetben 25.000 Ft-tal – az aktuálisan legmagasabb vételi ajánlat összegéhez képest automatikusan emeli az ajánlatot. A kikiáltási ár és a licitek nettó összegeket jelentenek, a bruttó vételár még +5% áfát fog tartalmazni.

FONTOS! Az első licit értéke – abban az esetben, ha nem történik kézi licitösszeg megadás (lásd később) - megegyezik a kikiáltási ár értékével.

A licitálónak van lehetősége az automatikus licitlépcsővel megnövelt értéktől eltérő licitösszeget megadni, azonban figyelembe kell venni, hogy az összeget minden esetben 5 ezer Ft-ra kerekítve kell megadni. A licitálás során használható a licit mezőben található nyíl, vagy amennyiben kézzel írja be az összeget, figyelembe kell venni, hogy a licitnek a licitlépcső maximum 10x-es összegének kell lennie. Ez 25000 Ft-os licitlépcső esetén azt jelenti, hogy maximum 250.000 Ft-tal nagyobb összeget lehet beírni, mint az épp aktuális licit.

FONTOS! Saját nyertes licitjére is rálicitálhat a licitáló! Kérjük, az árverezés során ezt vegye figyelembe!

Az újabb vételi ajánlat közzétételével a korábbi vételi ajánlat érvényét veszti.

A megtett ajánlat nem vonható vissza.  

Amennyiben a licitidőszak lezárását megelőző 5 percben érkezik új licit, az árverés zárási időpontja automatikusan meghosszabbodik 5 perccel.

FONTOS! Kérjük, ne hagyja az utolsó licit megtételét a licitidőszak lezárási időpontját megelőző 5 másodpercen belüli időszakra, mert a hálózati (Internet) késleltetés miatt nem garantálható, hogy az így megtett licit időben beérkezik, és érvényes licitként kerül elfogadásra! Az MCTE az ilyen licitek elmaradásáért, valamint az árverésen résztvevő számára a hálózat üzemzavarából eredő hibákért sem felel.

A rendszer az árverés befejezésének időpontjában automatikusan zárja le a licitnaplót. Ezt követően vételi ajánlat megtétele nem lehetséges: az elektronikus árverés befejeződik.

Az árverést az nyeri, aki a legmagasabb összegű érvényes és határidőben beérkezett nettó vételárat ajánlotta fel. Az árverés nyertesét az MCTE az árverés lezárását követően haladéktalanul értesíti arról a tényről, hogy az árverés befejeződött, és ő lett a nyertes. Az árverés nyertese az általa megadott e-mail címre értesítést kap az MCTE-től, egyúttal tájékoztatást a fizetés módjáról, az elszállítás körülményeiről.

Az árverés befejezését követően a legmagasabb érvényes árverési ajánlatot tevő árverező köteles a bruttó vételárat megfizetni és az állatot/állatokat az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az árverés befejezését követő 1 héten belül, 2021. április 30-ig elszállítani.

Amennyiben az árverés nyertese határidőben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget (a megnyert árverési tételek számláját határidőben nem teljesíti), úgy az MCTE a következő legmagasabb összeget kínáló személyt tekinti nyertesnek.

A kötelezettség megszegése esetén a nyertes vevő a tárgyévben és az azt követő két évben a MCTE által szervezett tenyészállat árverésen nem vehet részt.

Aki az egyeztetett időpontban nem szállítja el a megvásárolt állato(ka)t, az az április 30 után továbbtartott egyedek után naponta 10.000 Ft + áfa tartási díjat köteles fizetni.

Az árverező az adott árverési hirdetmény oldaláról megnyitható licitnapló megtekintésével követheti nyomon a licitálást.

 

Adatkezelési és adatvédelmi szabályok:

Az Árverési Portálon való regisztráció, valamint az árverés(ek)en való részvétel önkéntes. Az MCTE minden személyes adatot, amely az árverés során tudomására jut, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezel. Az MCTE – a hatályos adatvédelmi szabályok szerinti kötelezettségének eleget téve – lehetőséget biztosít az árverésen résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy kijavítását az MCTE-nél, az MCTE elérhetőségein.

Az árverésen résztvevő személy a regisztrációval, ill. különösen licit elhelyezésével, elküldésével elfogadja a jelen Szabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az MCTE az árverés során a célnak megfelelően, valamint az árverés lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. Az árverésen résztvevő személy továbbá tudomásul veszi, hogy az MCTE nyertes licitálás esetén a nyertes licitáló személy adatait szerződés teljesítése céljából átadja azon egyesületi tagjai számára, akik az árverés tárgyát képező állat tulajdonosai, és akikkel az árverésen résztvevő személy szerződéses jogviszonyba fog lépni. Az árverésen résztvevők személyes adatait az MCTE további harmadik személynek nem adja tovább. Az MCTE kötelezettséget vállal arra, hogy az árverésen résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet tartalmazza. Az MCTE az adatokat az Árverési Portál keretében kezeli a sikeres regisztráció fenntartása és működtetése érdekében, a regisztráció fennállásáig, vagy a felhasználó kérésére történő törlésig.